ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
PartsWorld.bg

Уважаеми Клиенти,

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Партс Уърълд ООД”, ЕИК 206636808, със седалище и адрес на управление: Гр. София, п.к. 1784 р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 7, ет. 1 ап. 106, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „partsworld.bg”.

Преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация и съдържащите се по-долу общи условия.  Тя представя изискванията на българското и европейското законодателство и по-специално на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите.

Настоящите общи условия са част от договора между Вас и “Партс Уърълд ООД”, както и от споразумението относно употребата на сайта partsworld.bg. Всеки посетител, независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между “Партс Уърълд ООД”, като собственик на сайта partsworld.bg, представляващ онлайн магазин  и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1.  По смисъла на настоящите Общи условия:
  1.1.    „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.
  1.2.    „Ползвател” е всеки, който е заредил интернет сайта partsworld.bg

1.3.    „Регистриран ползвател” е всеки ползвател, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на потребителско име и парола.

1.4. „Потребител” е всеки ползвател/регистриран ползвател, който е  физическо лице и който придобива стоките, предлагани на сайта partsworld.bg за собствена употреба, респ. в обеми и за цели, които не попадат в рамките на неговата  търговска или професионална дейност.
1.5.    „Поръчка” е предложение, отправено от регистриран или нерегистриран потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.6.    “Доставчик” и „Продавач” е:

а/Наименование на Доставчика: “Партс Уърълд ООД”

б/Седалище и адрес на управление: Гр. София, п.к. 1784 р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 7, ет. 1 ап. 106

в/ Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Гр. София, п.к. 1784 р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 7, ет. 1 ап. 106

г/ Данни за кореспонденция: customers@partsworld.bg, телефон +359877755008

д/ Вписване в търговски регистър: ЕИК 206636808

СТРАНИ

 1. Собственик на уеб сайта partsworld.bg е “Партс Уърълд ООД“, ЕИК 206636808, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.
  3.    Страна по настоящите условия са ползвателите и потребителите по смисъла на т. 1.2, т. 1. 3. и т. 1. 4.
  4.    Интернет сайтът partsworld.bg предлага за закупуване стоки на дееспособни лица над 18 години.
  4.1    Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
  4.2    В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта.
  4.3    Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.
  ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
 2.  Когато посещават интернет страницата  partsworld.bg или изпращат съобщения под формата на e-mail, Ползвателите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Ползвателите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Ползвателите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
  6.    Ползвателите, които не са Потребители се съгласяват, че Доставчикът на платформата partsworld.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към тях, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика в платформата partsworld.bg.

6.1    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Доставчикът предоставя на Ползвателите електронен каталог със стоки, които Ползвателят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.
  8. Точно описание на вида, предназначението, състава и другите характеристики на стоките, предлагани чрез сайта се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
  9. 1. Крайната цена на стоките, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта.
  9. 2. Стойността на доставката зависи от обема и теглото на закупените стоки и мястото, до което те трябва да бъдат доставени. “Партс Уърълд ООД” използва за доставка специализирани куриерски служби. “Партс Уърълд ООД” не начислява собствени разходи за доставка и не оскъпява по никакъв начин разхода за своите клиенти.
 1. 3. Ползвателите могат по тяхно желание да получат стоката в склад на “Партс Уърълд ООД”.
 2. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки, се извършва преди доставката посредством онлайн плащане, или най-късно при доставянето им на потребителя чрез наложен платеж.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
11. 1. Ползвателите приемат настоящите условия както следва:
11.    2. Ползвателите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11. 3. Регистрираните ползватели приемат настоящите условия, чрез отбелязване на полето „съгласен съм с условията за покупка” и натискане на бутона „Продължи”. По този начин Ползвателите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11. 4.    Преди сключване на договор за продажба от разстояние, Ползвателят изрично заявява, чрез натискане на бутона „Купи”, че разбира и приема, че сключва договор за покпуко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11. 5.    Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на Ползвателя, като изпраща потвърждение на електронната поща на Ползвателя с изискуемото от закона съдържание.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2.    Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
12.3.    Промените в условията не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

 1.  Отделните стоки се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата.

13.2.    Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, основни характеристики на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.

13.3.    Освен чрез изображение, стоката се специфицира и посредством описание на нейните характеристики и други приложими данни.
13.4.    Указаната цена на всяка стока е за един брой/една опаковка, освен ако изрично е указано друго.

ПОРЪЧКА

 1. 1. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата partsworld.bg по следната процедура:

1.Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата partsworld.bg

 1. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата partsworld.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 2. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
 3. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 4. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 5. Потвърждение на поръчката и отправяне на недвусмислено изявление за сключване на обвързващ договор за покупко-продажба, чез активиране на бутона „КУПИ”.
 6. 2. Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
  15.1. Ползвателят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
  15.2. Изборът на стоки се осъществява чрез натискане на бутона „Поръчай”, находящ се в електронния каталог непосредствено под описанието на съответната стока.
  15.4. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Ползвателят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата partsworld.bg

15.5. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. 6. Оформянето на поръчката се извършва чрез натискане на бутона „Завършване на поръчката”, находящ се непосредствено под общата стойност на поръчаните продукти.
  15. 7.  Формулярът за поръчка изисква въвеждане на име и фамилия на лицето, което ще получи стоката, негов адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставка.
  15. 8. Окончателното оформяне и изпращане на поръчката се извършва посредством натискане на бутона „Купи”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Ползвателя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
  15.9. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон или посредством електронната поща.
  15. 10. Ползвателят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
  15. 11.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Ползвателят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.
  16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Ползвателя по телефон или посредством електронната поща.
  17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.
  18. 1. Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
 2. 2. Доставчикът може да организира заедно или поотделно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
 3. 3. Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
 4. 4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

ДОСТАВКА

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия. Ползвателят има право да заяви желание да получи стоките в склад на “Партс Уърълд ООД”. В този случай разходите за транспорт са за сметка на Ползвателя.
  20. 1. Срокът за доставка тече от момента на потвърждението на поръчката и е съобразно уговореното между страните. Ако няма изрична уговорка за срок на доставка, стандартният срок за нормална доставка на съответната куриерска служба, в зависимост от мястото на доставка.
 1. 2. Ако Доставчикът в платформата partsworld.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
 2. 1. Когато се доставя на потребител, едновременно с доставката на стоката, Доставчикът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител, съдържащо задължителната информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)
  21. 2. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Ползвателя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Ползвателят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
  21. 3. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
  21. 4. Ако Ползвателят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Ползвателят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Ползвателя.
  21. 5. В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
  21. 6. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
  21. 7. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.
 3. 1. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата partsworld.bg
 4. 2. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата partsworld.bg стоката се смята за одобрена като съответстваща на договорените изисквания, освен за скрити недостатъци.
 5. Доставчикът не носи отговорност за забавена или неизвършена доставка в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. 1. Право на отказ от договора имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители. Потребител, който е изпратил и потвърдил поръчка има право да откаже от договора в срок от 14 дни от деня, следващ датата на получаване на  стоките. В случай на упражняване на правото на отказ, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
  24. 2. Упражняването на правото на отказ води до прекратяване на договорните отношения между Потребителя и Доставчика, като Потребителят е длъжен да върне получените стоки, а Доставчикът получените парични средства. За да произведе действие отказът, Потребителят е длъжен да информира изрично Доставчика за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Срокът тече от деня, следващ деня на получаване на стоките от страна на Потребителя или посочено от него трето лице. Уведомлението за отказ се изпраща в писмена форма на адреса на Доставчика, по електронен път, чрез сайта partsworld.bg или по друг подходящ начин на посочен от Доставчика адрес.
  24. 3. За упражняване на правото на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите /Приложение 1Б от Директива 2011/83/ и приложен към настоящите общи условия или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено.
  24. 4. В случай, че заявлението за отказ бъде направено чрез интернет страницата partsworld.bg, Доставчикът незабавно ще изпрати потвърждение до Потребителя за получаване на отказа му.
  25. 1. При упражняване на правото на отказ, Доставчикът възстановява на Потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ, като използва същия способ за плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил да получи обратно парите си по друг начин.
 1. 2. В срок от 14 дни от датата, на която е изпратил уведомлението си за отказ от договора, Потребителят връща на Доставчика  получените стоки в добър търговски вид, заедно с тяхната опаковка и прилежаща документация на адрес: Гр. София, п.к. 1784 р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 7, ет. 1 ап. 106
 2. 2. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  25. 3. Потребителят няма право на отказ от договора и Доставчикът може да откаже да възстанови получено плащане в случай, че предмет на доставката са запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат предложени за последваща продажба или реализирани по друг начин, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. От такова естество са всички видове храни за животни, независимо от техния вид и опаковка.
  25. В случай, че стоките са използвани от Потребителя за нужди или начин различни от изпробването им, необходимо за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране, са с недобър търговски вид, повредени, износени или тяхната стойност е намалена по друг начин, Потребителят дължи обезщетение на Доставчика, което може да бъде удържано от подлежащата на възстановяване продажна цена.
  26. 1. Освен в посочените по-горе случаи, потребителят може да откаже да получи стоките ако:
  а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя или
  б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането.
  Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката.
  26. 2. Отказът може да бъде извършен само в момента на доставката.
  27. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на основания, различни от посочените.
  ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
  28. 1. Право на рекламация по този раздел от общите условия имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители.
 3. 2. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. V, раздел ІІ и ІІІ от ЗЗП. Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 112 – 115 ЗЗП. В случай на гаранционно събитие Потребителят трябва да предостави стоката на Доставчика за преценка на основателността на рекламацията.
  29. Доставчикът има право да даде допълнителна търговска гаранция за стоките, за която предоставя на Потребителя гаранционна карта, съдържаща нейните условия. Търговската гаранция не лишава потребителя от правата, които има по ЗЗП и в частност от правата му по чл. 112 – 115.
  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  30. 1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на “Партс Уърълд” за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.
  2. С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Ползвателите:
 4. – лично име, бащино име и фамилия
  – актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
  – адрес на електронна поща
  – телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
  – адрес на електронната поща на регистриран потребител
  – наименование на регистриран потребител
  – IP адрес на потребител
  – друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
  30. 3. Информацията се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
  31.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
  31.2 Ползвателят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
  32. Събраната информация се използва единствено за:
  – Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
  – Осигуряване на желаната от Ползвателите информация и сделки;
  – Персонализиране на дейността съгласно профил на купувача;
  – Комуникация между Доставчика и Ползвателите;
  – Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
  – Установяване и отстраняване на технически нередности;
  – Анализ на поведението на страницата и Ползвателите;
  – Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
  33. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Ползвателите и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
  – е получил изричното съгласие на Ползвателя;
  -информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
  – в други случаи, предвидени в закон.
  34. Ползвателите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Ползвателите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
  35. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Регламент 2016/679.
 5. 1. Във всеки момент, Доставчикът в платформата partsworld.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 6. 2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата partsworld.bg има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: partsworld.bg

ДРУГИ

 1. Сайта partsworld.bg ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на “Партс Уърълд ООД”.
  38. “Партс уърълд” попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове – kzp.bg.
  39. 1. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е, която може да бъде използвана от потребители е

39.2. Полдвателите на уеб сайта partsworld.bg нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение “Партс Уърълд ООД”.
39.3. Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на “Партс Уърълд ООД” за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
39. 4. Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на “Партс Уърълд ООД”.
40. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Полдватели включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
– за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
– за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
41. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

 1. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата partsworld.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (“Партс Уърълд ООД”, Гр. София, п.к. 1784 р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 7, ет. 1 ап. 106, customers@partsworld.bg):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

І. Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на partsworld.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт partsworld.bg Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ІІ.Действие на отказа.

 1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Shopping Cart

Ние използваме бисквитки, за да Ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Съгласявайки се, вие приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Scroll to Top