Политика за защита на личните данни

І. Въведение

Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните-членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2) – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3) – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

Понятия

 „Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване“ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

Декларация относно политиката по защита на личните данни
1. Ръководството на “ПАРТС УЪРЪЛД”, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и на Република България по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата, чиито лични данни “ПАРТС УЪРЪЛД” събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
Длъжностното лице по защита на данните отговаря за преразглеждането на „Регистъра на дейностите по обработване“ ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на “ПАРТС УЪРЪЛД”, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.
Тази политика се прилага за всички служители/работници и заинтересованите страни на “ПАРТС УЪРЪЛД” като външни доставчици и клиенти. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.
Партньори и трети лица, които работят с или за “ПАРТС УЪРЪЛД”, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, са запознати, разбират и се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от “ПАРТС УЪРЪЛД”, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които Администраторът “ПАРТС УЪРЪЛД” е поел, и което дава право на Администратора да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.
Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679
1. “ПАРТС УЪРЪЛД” е администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Висшето ръководство на “ПАРТС УЪРЪЛД” е отговорно за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в “ПАРТС УЪРЪЛД”;
Отговорникът по защита на данните, с роля определена в Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да бъде част от висшето ръководство, и да се отчита пред Изпълнителния директор на “ПАРТС УЪРЪЛД” за управлението на личните данни в рамките на организацията и за гарантирането на възможността за доказване на съответствието  със законодателството за защита на данните и добрите практики.

Тази отчетност на ОЗД включва:

разработване и внедряване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;
управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката.
4. Отговорникът по защита на данните, което Изпълнителният директор счита за подходящо, квалифицирано и опитно лице, е определено за да поеме отговорността за съответствието на “ПАРТС УЪРЪЛД” с тази политика на ежедневна основа. ОЗД е пряко отговорно да гарантира, че както като цяло организацията на Администратора, така и дейността на всеки член на ръководния състав, която се извършва в рамките на неговата област на отговорност, съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
ОЗД има специфични отговорности по отношение на процедури като „Процедура за управление на исканията от субектите“ и е контактна точка за служителите на администратора, които искат разяснения по всеки аспект на спазването на защитата на данните.
6. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на “ПАРТС УЪРЪЛД”, които обработват лични данни.
7. Политиката за обучение на “ПАРТС УЪРЪЛД” определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на Администратора.
Принципи за защита на данните

Цялата обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на “ПАРТС УЪРЪЛД” имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като “основания за обработване”, например „съгласие“.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за “прозрачност”.

Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

Правилата за уведомяване на субекта на данни от “ПАРТС УЪРЪЛД” са определени в Процедура за прозрачност при обработката на лични данни.

Специфичната информация, която трябва да бъде предоставена на субекта на данните, трябва да включва като минимум:

данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и, ако има такъв, на представителя на администратора;
контактите на ОЗД;
целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването;
периода, за който ще се съхраняват личните данни;
съществуването на следните права – да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права;
категориите лични данни;
получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо;
където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните;
всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.
Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени на надзорния орган като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на “ПАРТС УЪРЪЛД”. Процедура за прозрачност при обработката на лични данни  определя съответните правила.

Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)

Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури “ПАРТС УЪРЪЛД” да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.

4. Личните данни са точни и са актуализирани във всеки един момент, и са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) тяхното изтриване или коригиране.
Данните, които се съхраняват от администратора на данни, се преглеждат и се актуализират при необходимост. Не се съхраняват данни, в случаите когато има вероятност да не са точни.
Отговорникът за защита на данните е отговорен да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.
Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от “ПАРТС УЪРЪЛД” са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.
От служителите / работниците ( клиентите / други) се изисква, да уведомяват “ПАРТС УЪРЪЛД” за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на “ПАРТС УЪРЪЛД” е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.
Длъжностното лице по защита на данните носи отговорност да гарантира, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени, други относими фактори.
Най-малко на годишна база Отговорникът по защита на данните преглежда сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от “ПАРТС УЪРЪЛД”, като се позовава на инвентаризацията на данните и идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни са надеждно унищожени в съответствие с процедурите и правилата на администратора.
Отговорникът по защита на данните е отговорен за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец (Процедура за управление на исканията от субектите). Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако “ПАРТС УЪРЪЛД” реши да не се съобрази с искането, Отговорникът по защита на данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.
Отговорникът по защита на данните е отговорен за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни; и  да препраща всяка корекция на лични данни към  третите страни, където това е необходимо.
Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.
Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те се съхраняват по подходящ начин (минимизирани, криптирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.
Лични данни трябва са пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът им на съхранение, те са надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.
Отговорникът по защита на данните специално одобрява всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, като гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.
6. Личните данни са обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

Отговорникът по защита на данните извършва оценка на въздействието (оценка на риска), като взема предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от “ПАРТС УЪРЪЛД”.

При определянето на това доколко уместно е обработването, Отговорникът по защита на данните също така разглежда степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

При оценяването на подходящи технически мерки, Отговорникът по защита на данните разглежда следното:

Защита с парола;
Автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;
Премахване на права на достъп за USB и други преносими носители с памет;
Антивирусен софтуер и защитни стени;
Правата за достъп основани на роли, включително тези на назначен временно персонал
Защитата на устройства, които напускат помещенията на организацията, като лаптопи или други;
Сигурност на локални и широкообхватни мрежи;
Технологии за подобряване на поверителността, като например псевдонимизиране и анонимизиране.

При оценяването на подходящите организационни мерки Отговорникът за защита на данните взима в предвид следното:

Нивата на подходящо обучение в “ПАРТС УЪРЪЛД”;
Мерките, които отчитат надеждността на служителите (например атестационни оценки, препоръки и т.н.);
Включването на клауза за защита на данните в трудовите договори;
Идентификация на дисциплинарни мерки за нарушения по отношение на обработването на данни;
Редовна проверка на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност;
Контрол на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи;
Приемането на политика на „чисто работно място“[1];
Съхраняване на хартия на базата данни в заключващи се стенни шкафове;
Ограничаване на използването на портативни електронни устройства извън работното място;
Ограничаване на използването от служителите на лични устройства на работното място;
Приемане на ясни правила за създаване и ползване на пароли;
Редовно създаване на резервни копия на личните данни и физическо съхраняване на носителите с копия извън офиса;
Налагане на договорни задължения на организации контрагенти да предприемат подходящи мерки за сигурност.

Тези контроли са избрани въз основа на идентифицираните рискове за лични данни, както и потенциала за нанасяне на вреди на лицата, чиито данни се обработват.

Спазване на принципа на отчетност

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

“ПАРТС УЪРЪЛД” доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

Права на субектите на данни
Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
2. “ПАРТС УЪРЪЛД” осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:
Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в Процедура за управление на исканията от субектите. Тази процедура също така описва как Администраторът ще гарантира, че отговорът на искането на субекта на данни отговаря на изискванията на Общия регламент.
Субектите на данни имат право да подават жалби до “ПАРТС УЪРЪЛД”, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни.
Съгласие
Под „съгласие“ “ПАРТС УЪРЪЛД” разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.
2. “ПАРТС УЪРЪЛД” разбира под “съгласие” само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.
3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено информирано съгласие за дейностите по обработване.
За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие, съгласно Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.
5. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от “ПАРТС УЪРЪЛД”, като се използват стандартни документи за съгласие (декларация).
6. Когато “ПАРТС УЪРЪЛД” обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 16 години.

Сигурност на данните
1. Всички служители / работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които “ПАРТС УЪРЪЛД” държи, както и че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако Администраторът не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили договор с клауза за поверителност.
2. Всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът се предоставя само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни трябва да се третират с най-голяма сигурност и трябва да се съхраняват:
в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или
ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация; и / или
съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.
Създадена е организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители / работници на “ПАРТС УЪРЪЛД”. Всички служители / работници са обучени и са приели съответните договорни клаузи/декларация за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.
4. Записите върху хартиен носител не се оставят там, където могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те се унищожават в съответствие със създадената за това процедура/правила и съответен протокол.
5. Личните данни са изтривани или унищожавани само в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Записите на хартиен носител, които са достигнали датата на съхранение, се нарязват и унищожават като “поверителни отпадъци”. Данните върху твърдите дискове на излишните персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно изградените правила/процедури.
6. Обработването на лични данни “извън офиса” представлява потенциално по-голям риск за загуба, кражба или нарушение на лични данни. Персоналът трябва да бъде специално упълномощен да обработва данните извън обекти на администратора.
Разкриване на данни
“ПАРТС УЪРЪЛД” осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността, извършвана от организацията.

На служителите се извършва специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне риска от такова нарушение.

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни са подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни са специално разрешени от Отговорника за защита на данните.
Съхраняване и унищожаване на данните
“ПАРТС УЪРЪЛД” не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.
2. “ПАРТС УЪРЪЛД” може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

3 Периодите на съхранение за всяка категория на лични данни са изложени в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, както и на критериите, използвани за определяне на този период, включително всякакви законови задължения.

Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, както и правилата за унищожаване на информацията върху неизползвани записващи носители в “ПАРТС УЪРЪЛД” се прилага във всички случаи.
Личните данни трябва да бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

.1. “ПАРТС УЪРЪЛД” е създало процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в “ПАРТС УЪРЪЛД” и в работният поток от данни се установяват:

бизнес процесите, които използват лични данни;
източниците на лични данни;
броя на субектите на данни;
описание на категориите лични данни и елементите във всяка категория;
дейностите по обработване;
целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
правното основание за обработването;
получателите или категориите получатели на личните данни;
основните системи и места за съхранение;
всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
сроковете за съхранение и заличаване.
“ПАРТС УЪРЪЛД” е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.
“ПАРТС УЪРЪЛД” оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от Администратора и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на “ПАРТС УЪРЪЛД”. Разработена е Процедура за оценка на въздействието върху защитата на данните.
“ПАРТС УЪРЪЛД” управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.

Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, по-специално с използване на нови технологии и като се вземат предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработване “ПАРТС УЪРЪЛД” следва да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни. Една обща оценка на въздействието може да разглежда набор от подобни операции по обработване, които представляват подобни високи рискове.

Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че “ПАРТС УЪРЪЛД” ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на Отговорника за защита на данните.
Ако ОЗД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да ескалира въпроса пред надзорния орган.
7. Отговорникът по защита на данните, прави ежегоден преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ в светлината на всякакви промени в дейностите на “ПАРТС УЪРЪЛД”.

[1] При напускане на работното място, цялата работна документация е премахната или прибрана в подходящи за това и с ограничен достъп места  – специални шкафове, заключени помещения, унищожаване на вече ненужни документи и т.н.

Shopping Cart

Ние използваме бисквитки, за да Ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Съгласявайки се, вие приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Scroll to Top